Oficjalny Regulamin

Organizatorem oraz sponsorem konkursu Valtteri’s Creator Challenge 2022 („Konkurs”) jest Acer Europe SA („Sponsor”). Każda osoba, która przystąpi do Konkursu („Uczestnik”), zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora i jego sędziów, które są wiążące we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.

Okres nadsyłania zgłoszeń

Konkurs rozpoczyna się 12 maja 2022 r. o godzinie 00:01 CET. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59 CET.

Prawo uczestnictwa

Prawo uczestnictwa w Konkursie przysługuje osobom, które mają prawo stałego pobytu w w Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania i które mają przynajmniej 18 lat. Osoby zamieszkałe w państwach poza wymienionymi powyżej nie mogą uczestniczyć w Konkursie. Prawo uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje osobom zatrudnionym w jakimkolwiek czasie w Okresie Nadsyłania Zgłoszeń przez Sponsora lub ich podmiotom powiązanym, podmiotom zależnym i/lub agencjom reklamowym i promocyjnym (dalej łącznie „Osoby Obsługujące Konkurs”) oraz członkom ich najbliższej rodziny i gospodarstw domowych.

Sponsor zastrzega sobie prawo weryfikacji prawa do uczestnictwa każdego Uczestnika. W szczególności Sponsor może zwrócić się do Uczestników o potwierdzenie wieku i tożsamości w drodze przedstawienia ważnego paszportu/dowodu tożsamości.

Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne. Prawo do przystąpienia do Konkursu oraz wygranie go nie jest uzależnione od zakupu żadnego produktu ani dokonania jakiejkolwiek płatności.

Procedura i nagroda

Uczestnicy przystępują do Konkursu w drodze przesłania samodzielnie wykonanej pracy („Projekt”) o temacie opisanym na stronie konkursu, za pośrednictwem strony docelowej konkursu. Uprawnieni do uczestnictwa Uczestnicy mają obowiązek stosować się do wszelkich wytycznych przedstawionych przez Sponsora. Projekt należy przesłać w powszechnie stosowanym formacie obrazu (JPG, PNG lub PDF). Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji bez uprzedniego ostrzeżenia i bez konieczności podawania uzasadnienia dowolnego Uczestnika, który dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub w jakimkolwiek czasie dostarczy fałszywe informacje. W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy Konkursu przyznane wcześniej nagrody i korzyści mogą być wstecznie cofnięte i odzyskane. W takim przypadku zwycięzcy nie przysługuje prawo do wnoszenia żadnych roszczeń wobec Sponsora.

Zwycięzca Konkursu otrzyma następującą nagrodę:

komputer stacjonarny ConceptD 300 i monitor ConceptD CP Series o szacowanej przybliżonej wartości detalicznej 3.500 EUR.

Nagrody w konkursie nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie i nie mogą zostać wymienione na gotówkę. O ile w niniejszym Oficjalnym Regulaminie nie podano jednoznacznie inaczej, pakiety nagród nie obejmują ubezpieczenia, wydatków osobistych, opłat pobocznych, gratyfikacji ani żadnych innych pozycji, których niniejszy Oficjalny Regulamin nie przewiduje jednoznacznie. Odpowiedzialność za uiszczenie obowiązujących podatków i opłat z tytułu użytkowania nagród ponosi wyłącznie zwycięzca. Jeżeli jest to wymagane prawnie, Sponsor lub jego przedstawiciele pobierają od zwycięzcy konkursu należny podatek i dokonują jego wpłaty na rzecz właściwego urzędu skarbowego. Wydanie nagrody nie może nastąpić przed wpłatą przez Uczestnika kwoty należnej tytułem podatku.

Potencjalny zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną dnia 6 Lipca 2022 r., około godziny 15:00 CET. Potencjalny zwycięzca ma dwadzieścia cztery (24) godziny od momentu kontaktu na potwierdzenie i przyjęcie nagrody. Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o potwierdzenie swojego uprawnienia do uczestnictwa i podpisanie dokumentu Zwolnienia z odpowiedzialności stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Weryfikacja musi zostać zakończona w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od powiadomienia potencjalnego zwycięzcy.

Nagrodę można przyjąć oficjalnie, przesyłając odpowiedź na adres e-mail: valtteriscreatorchallenge@acer.com. Jeżeli powiadomienie o nagrodzie nie może zostać doręczone, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. poprzez podanie błędnego adresu e-mail) potencjalny zwycięzca utraci wszystkie prawa do nagrody i wybrany zostanie inny zwycięzca. Potencjalnemu zwycięzcy nie można przyznać nagrody, jeżeli nie potwierdzi jej przyjęcia. Aby przyjąć nagrodę, zwycięzca zobowiązuje się dostarczyć następujące informacje i dokumenty: swoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia. Prawo do nagrody przepada także w przypadku, gdy z zwycięzca ze swojej winy nie może odebrać nagrody w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia zwycięzcy.

Uczestnik akceptuje niniejszy Oficjalny Regulamin uczestnictwa, przesyłając swoją pracę na platformę Microsite.

Wybór zwycięzcy

W drodze internetowego głosowania wyłonionych zostanie 3 finalistów Konkursu. Głosowanie internetowe odbywa się na platformie Microsite i będzie monitorowane przez Sponsora pod kątem nieprawidłowości. Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia interwencji w ramach internetowego głosowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, w tym między innymi wykorzystania botów. Składające się z ekspertów jury wybrane i wyznaczone przez Sponsora wybierze spomiędzy finalistów jednego zwycięzcę Konkursu.

Zgłoszenie Uczestnika

Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie zgłosi do Konkursu Projektu, który:

 • zawiera materiały o treści erotycznej lub sugestywne; przedstawiające niepotrzebną przemoc; obraźliwe wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej lub rasowej, płci, wyznania, preferencji seksualnych, niepełnosprawności lub grupy wiekowej; bluźniercze lub pornograficzne;
 • jest obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy lub popiera jakąkolwiek formę nienawiści lub grupy odwołujące się do nienawiści;
 • promuje alkohol, nielegalne substancje psychoaktywne, tytoń, broń (lub ich przyjmowanie bądź wykorzystywanie) lub niezgodne z prawem działania bądź wszelkie działania, które mogą być niebezpieczne;
 • obraża, stawia w złym świetle lub zawiera obraźliwe lub oszczercze treści na temat Sponsora (bądź jego produktów lub usług) lub innych osób i/lub przedsiębiorstw;
 • wykorzystuje jakiekolwiek znaki towarowe, logotypy, charakterystyczne elementy, materiały objęte prawem autorskim, które należą do innych osób lub które w uznaniu Sponsora w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, lub zawiera jakiekolwiek możliwe do identyfikacji dane na temat osób fizycznych;
 • zawiera wizerunki, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, możliwe do rozpoznania cechy lub inne możliwe do identyfikacji informacje osobiste dotyczące innej osoby fizycznej.

Projekt:

 • musi być w pełni oryginalny i stworzony wyłącznie przez Uczestnika, a wszelkie niezbędne prawa do niego mogą przysługiwać wyłącznie Uczestnikowi;
 • nie może być wcześniej publikowany, zgłaszany ani wykorzystywany w inny sposób dla żadnych celów handlowych;
 • nie może naruszać ani skutkować nienależnym przywłaszczeniem żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw własności jakichkolwiek osób ani podmiotów w zakresie kopiowania, wykorzystywania, ekspozycji, wykonania lub dystrybucji.

Wszelkie zgłoszenia, które zawierają wymienione powyżej niedozwolone materiały lub treści uznane zostaną za niespełniające wymogów i nie będą uwzględniane w Konkursie. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że jego zgłoszenie jest zgodne z niniejszym Oficjalnym Regulaminem. Każdy Uczestnik przyjmuje także do wiadomości, że Sponsor może zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu, jeżeli wedle własnego uznania uważa, że jego praca nie spełnia wymogów niniejszego Oficjalnego Regulaminu. W przypadku odrzucenia zgłoszenia przez Sponsora rzeczone zgłoszenie jest zdyskwalifikowane i nie będzie uznawane za ważne. Za zgłoszenie pracy wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Prace można zgłaszać wyłącznie zgodnie z opisaną w niniejszym Oficjalnym Regulaminie metodą. Zgłoszenia automatyczne (w tym m.in. z użyciem robota, skryptu, makro lub innych funkcji automatycznych) są niedozwolone i skutkują dyskwalifikacją. Stosowanie mechanizmów automatycznych, systemów kupowania głosów i innych metod bezprawnego oddawania głosów przez głosujących jest bezwzględnie zabronione. Do Konkursu kwalifikują się wyłącznie spełniające wymogi zgłoszenia otrzymane przez Osoby Obsługujące Konkurs. Zgłoszenia nieczytelne, niezrozumiałe, niekompletne lub zniekształcone podlegają dyskwalifikacji.

Prawo własności do zgłoszeń

Poprzez zgłoszenie Projektu w ramach Konkursu:

 • Uczestnik akceptuje i nieodwracalnie przenosi prawo do nieograniczonego użytkowania, wykorzystywania i publikowania stworzonego przez siebie Projektu na Sponsora bez prawa do wynagrodzenia, o ile jest to dozwolone z mocy prawa. Sponsor, jego podmioty powiązane, pośrednicy i/lub przedstawiciele mogą wykorzystywać, redagować, publikować, użytkować, adaptować, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać lub dysponować Projektem lub dowolnymi jego elementami bez żadnych ograniczeń i dla celów reklamowych w Internecie, w druku, w filmach, telewizji lub w innych mediach.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sponsor może uzyskać w związku z Konkursem i/lub innymi swoimi promocjami wiele Projektów lub stworzyć materiały podobne do Projektu oraz że Projekt może być podobny pod względem tematu, koncepcji, formatu lub pod innymi względami do innych prac zgłoszonych w związku z Konkursem lub z nimi identyczny. Uczestnik zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń, jakie mogły mu przysługiwać, przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości w związku z podobieństwem dowolnego zaakceptowanego, ocenianego i/lub użytkowanego przez Sponsora Projektu do Projektu Uczestnika lub w związku z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi w związku z wykorzystywaniem takiego Projektu przez Sponsora.
 • Uczestnik potwierdza, że ma prawo dokonać nieograniczonego przeniesienia praw oraz, w szczególności, że prawa do Projektu nie przysługują żadnym osobom trzecim. W przypadku wniesienia roszczeń przeciw Sponsorowi, jego podmiotom powiązanym, pośrednikom i/lub przedstawicielom przez osoby trzecie w związku z jego prawami do Projektu Uczestnik zwróci im wszelkie kwoty związane z takimi roszczeniami.

Postanowienia różne

Wszystkie zgłoszenia i Projekty stają się własnością Sponsora i nie podlegają zwrotowi. Uczestnik ma obowiązek zapewnić, że spełnił wszystkie warunki określone w Oficjalnym Regulaminie. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone, spóźnione, źle zaadresowane, ukradzione, nieczytelne lub niekompletne zgłoszenia ani za żadne ewentualne awarie komputerowe, internetowe, telefoniczne lub techniczne.

Osoby Obsługujące Konkurs nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędne ani nieprecyzyjne informacje podane przez użytkowników strony lub zniekształcone przez urządzenia lub programy związane z Konkursem lub użytkowane w jego ramach przez Użytkowników. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem, w tym na skutek infekcji wirusem komputerowym lub błędów technicznych, ingerencji, nieupoważnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Osób Obsługujących Konkurs, które ingerują w administrowanie, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, uczciwość lub właściwe przeprowadzenie Konkursu bądź na nie wpływają, Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle własnego uznania i do wyboru zwycięzcy spośród spełniających wymogi zgłoszeń otrzymanych przed jego anulacją. Uczestnicy przyłapani na ingerencji w jakikolwiek aspekt Konkursu lub nadużyciach lub podejrzewani przez Sponsora o powodowanie awarii, błędów, zakłóceń lub szkód podlegają dyskwalifikacji.

UWAGA: KAŻDA PODEJMOWANA PRZEZ UCZESTNIKA LUB INNE OSOBY PRÓBA ZAMIERZONEGO USZKODZENIA DOWOLNEJ STRONY LUB INGERENCJI W ZGODNE Z PRAWEM PRZEPROWADZENIE KONKURSU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW CYWILNYCH I KARNYCH. W TAKIM PRZYPADKU SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA OD TAKICH OSÓB ODSZKODOWANIA W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE. Sponsor zastrzega sobie prawo do poprawy wszelkich błędów typograficznych, drukarskich, oprogramowania komputerowego lub operacyjnych.

Prywatność

Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Sponsora ich danych osobowych dla realizacji Konkursu Polityka Prywatności Sponsora dostępna jest pod adresem: https://www.acer.com/ac/pl/PL/content/privacy. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane innym Osobom Obsługującym Konkurs. Poszczególne Osoby Obsługujące Konkurs ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie rzeczonych informacji.

Prawo właściwe

O ile nie jest to zabronione z mocy prawa, jako warunek uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, by wszelkie spory i podstawy powództwa wynikające z Konkursu lub z przyznanych nagród bądź z nimi związane były rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem polskim Wszelkie kwestie dotyczące budowy, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub praw i obowiązków Uczestników i Sponsora w związku z Konkursem podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.