Wie zijn wij?

Wij zijn Acer Europe S.A. ('Acer', 'wij', 'ons', 'onze'). Ons hoofdkantoor is gevestigd te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland, met de volgende contactgegevens.

Telefoonnummer: +41-(0)91-261-0111

E-mailadres: privacy.officer@acer.com

In verband met de Valtteri’s Creator Challenge 2022 (de 'Wedstrijd') verzamelen, bewaren, publiceren en/of verwerken wij persoonlijke gegevens. Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, worden wij aangemerkt als de beheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de Wedstrijd. Voor alle zaken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich tot ons wenden of tot de plaatselijke Acer-organisatie in uw land. U vindt de gegevens van deze organisaties bij de contactgegevens hieronder. Een overzicht van lokale Acer-organisaties vindt u hier: www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens en hoe doen we dat?

In het kader van de Wedstrijd zullen we persoonlijke gegevens van Wedstrijddeelnemers verzamelen die zich inschrijven op de Wedstrijd-website valtteriscreatorchallenge.acer.com.

We zullen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u zich inschrijft als Deelnemer aan de Wedstrijd en, indien van toepassing, wanneer u ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekt zodat wij een Wedstrijprijs aan u kunnen uitreiken.

Welke wettelijke gronden gebruiken wij voor het verwerken van persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden?

De wettelijke gronden voor onze verwerkingsactiviteiten zijn:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de levering en uitvoering van een contract;
  • Voor uw deelname aan de Wedstrijd;
  • Voor het geven van instructies en de communicatie met derde partijen in verband met de aflevering van de Wedstrijdprijzen;
  • Om u te helpen bij en met u te communiceren over uw deelname aan de Wedstrijd.
 2. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder onze verplichtingen in het kader van toepasselijke fiscale wetgeving, onze wettelijke administratieverplichtingen en verplichtingen om samen te werken met toezichthoudende autoriteiten);
 3. de verwerking is nodig voor onze rechtmatige (bedrijfs)belangen:
 4. Om klachten, geschillen en (juridische) procedures met betrekking tot de Wedstrijd af te handelen en onze juridische positie hierin te waarborgen;
 5. Om fraude of misbruik te voorkomen of aan het licht te brengen, en om onze eigendommen, ons bedrijf en onze medewerkers te beschermen;

Indien toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we uw persoonlijke gegevens na uw uitdrukkelijke toestemming verwerken. Als u toestemming hebt verleend, wijzen wij u erop dat u het recht hebt deze toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact op te nemen met Acer zoals hieronder aangegeven.

De persoonlijke gegevens die we u vragen aan te leveren, zijn nodig om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Als u de gevraagde gegevens niet aanlevert, dan kunnen wij u mogelijk niet laten deelnemen aan de Wedstrijd.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Voor de hierboven genoemde doeleinden verzamelen we de volgende gegevens van u:

 • Uw contactgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en land);
 • Afleveradres en contactgegevens;
 • Persoonlijke gegevens die u verstrekt in uw communicatie met ons;
 • IP-adres;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de afhandeling van uw klachten, geschillen of juridische procedures.

Met wie delen wij persoonlijke gegevens?

In de context van de hierboven genoemde doelstellingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen zoals dienstverleners die we inzetten voor het beheer van de Wedstrijd. Hieronder vallen IT-dienstverleners, IT-ontwikkelaars, dienstverleners die we inzetten voor het beheer van de Wedstrijd en voor het bezorgen van de Wedstrijdprijzen.

Daarnaast mogen we uw persoonlijke gegevens verstrekken aan onze professionele adviseurs (fiscale en juridische adviseurs, advocaten, accountants en auditors), banken, partners, verzekeraars, dochterondernemingen, wettelijke opvolgers en marketingbureaus, IT-dienstverleners, voor zover nodig en uitsluitend voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Verder zullen we uw persoonlijke gegevens delen met bevoegde overheidslichamen in het geval we hiertoe verplicht zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de belastingautoriteiten ons vragen om bepaalde documenten aan te leveren waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgenomen.

Wij zullen ervoor zorgen dat er, waar van toepassing, contractuele beveiligingen geïmplementeerd worden om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer we uw gegevens aan een derde partij verstrekken.

Omdat Acer een internationaal bedrijf is, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar buiten het land waarin ze verzameld werden, en kunnen ze zowel binnen de Groep als met derde partijen in andere jurisdicties worden gedeeld, waaronder die buiten de Europese Economische Ruimte.

In dergelijke gevallen zullen we adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Via onze contactgegevens hieronder kunt u altijd een kopie opvragen van de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de overdracht van uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afronding van alle doeleinden waarvoor we ze verwerken (hiermee bedoelen we de doeleinden die hierboven staan vermeld). Daarna worden alle gegevens verwijderd. Alleen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de wettelijk verplichte administratie, de wettelijke bewaartermijn of fiscale verplichtingen), of wanneer dit noodzakelijk is voor het verdedigen van onze belangen in de context van een juridische procedure (bijv. in geval van een geschil), zullen we de persoonlijke gegevens gedurende langere periodes bewaren.

Neem voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens, contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens?

We zullen de noodzakelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het beveiligingsniveau passend is bij de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens.

Daarnaast streven we ernaar uw persoonlijke gegevens correct te registreren en zo nodig bij te werken. In dit kader vragen wij u vriendelijk om ons te informeren over alle wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (zoals een verandering van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U heeft het recht om:

 • (meer) informatie over uw persoonlijke gegevens op te vragen;
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens te krijgen;
 • uw persoonlijke gegevens te rectificeren;
 • uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (indien van toepassing);
 • uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen ('recht om te worden vergeten');
 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie over te dragen of te laten overdragen.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar u gewoonlijk woonachtig bent of werkt, of waar de vermeende overtreding in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons plaatsvond.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid of onze website kunt u contact met ons opnemen via: privacy.officer@acer.com. Neem voor vragen over specifieke toepassingen en/of de lokale verwerking van gegevens contact op met de Acer-organisatie waaraan u uw gegevens verstrekte. De contactgegevens van elke Acer-organisatie vindt u hier: www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om uw vragen indien mogelijk in het Engels te stellen, ons te laten weten vanuit welk land u contact met ons opneemt, en om ons een beschrijving van het merk en het model van uw producten te sturen (indien van toepassing).