Oficiální pravidla

Soutěž Valtteri's Creator Challenge 2022 (dále jen „Soutěž“) je sponzorována společností Acer Europe SA (dále jen „Sponzor“). Každá osoba, která se této Soutěže účastní (dále jen „Účastník“), souhlasí s dodržováním podmínek těchto oficiálních pravidel a rozhodnutí Sponzora a jeho posuzovatelů, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se Soutěže.

Přihlašovací období

Soutěž začíná 12. května 2022 v 00:01 SEČ. Uzávěrka přihlášek je 15. června 2022 ve 23:59.

Kdo se může zúčastnit

Soutěže se mohou zúčastnit legální obyvatelé Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království ve věku od 18 let. Obyvatelé jiných zemí, než které jsou zde uvedeny, nemají na účast v Soutěži nárok. Zúčastnit se jí nemohou také osoby zaměstnané Sponzorem nebo jeho příslušnými přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi nebo reklamními a propagačními agenturami (dále „Pořadatelé Soutěže“), a to ani členové jejich nejbližší rodiny nebo osoby žijící ve stejné domácnosti.

Sponzor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost každého Účastníka. Sponzor může zejména požádat Účastníky o potvrzení jejich věku a totožnosti předložením platného pasu či jiného průkazu totožnosti.

Vstup do Soutěže je zdarma. Způsobilost pro vstup ani vítězství v Soutěži nezávisí na nákupu jakéhokoli produktu nebo na jakékoli platbě.

Postup a cena

Účastníci se do Soutěže přihlásí nahráním vlastních uměleckých děl (dále „Návrh“) na hlavní stránku Soutěže hlavní stránku Soutěže. Oprávnění Účastníci musí při vstupu do Soutěže dodržovat všechny pokyny Sponzora. Návrh musí být poskytnut v běžném formátu obrázku (jpg, png nebo pdf). Sponzor si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakékoli Účastníky, kteří poruší tyto podmínky Soutěže nebo v kterékoli fázi poskytnou nepravdivé údaje, a to bez předchozího varování a bez uvedení důvodů. V případě diskvalifikace vítěze mohou být ceny a výhody, které byly dříve uděleny, také zpětně anulovány a požadovány zpět. V takových případech nemůže vítěz vznášet vůči Sponzorovi žádné nároky.

Vítěz Soutěže získá následující cenu:

Stolní počítač ConceptD 300 a monitor ConceptD řady CP – odhadovaná přibližná maloobchodní hodnota činí 3 500 €.

Ceny jsou nepřenosné, bez možnosti uplatnění v hotovosti nebo jejím ekvivalentu. Sponzor si vyhrazuje právo nahradit cenu nebo složku ceny za jinou stejné nebo vyšší hodnoty, pokud by cena nebo jakákoli součást ceny nebyla k dispozici. Balíčky cen nezahrnují pojištění, osobní výdaje, vedlejší poplatky, spropitné ani žádné další položky, které nejsou konkrétně popsány v těchto oficiálních pravidlech, pokud zde není výslovně uvedeno jinak. Všechny příslušné daně a poplatky za související s cenami jsou výhradní odpovědností vítěze. Je-li to vyžadováno zákonem, Sponzor nebo jeho zástupci požadují, aby byla platba daně od vítěze poukázána příslušným daňovým úřadům. Sponzor výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost nebo ručení za zranění nebo ztrátu jakékoli osoby nebo majetku v souvislosti s dodávkou nebo následným používáním udělených cen. Sponzor neposkytuje žádné záruky týkající se vzhledu, bezpečnosti nebo výkonu jakékoli udělené ceny.

6. červenec 2022, přibližně v 15:00 SEČ, bude potenciální vítěz informován e-mailem. Potenciální vítěz má dvacet čtyři (24) hodin od okamžiku kontaktu k potvrzení a převzetí ceny. Potenciální vítěz může být požádán, aby ověřil způsobilost a podepsal Release & Waiver of Liability (Uvolnění a vzdání se odpovědnosti). Ověření musí být dokončeno do dvaceti čtyř (24) hodin od odeslání oznámení potenciálnímu vítězi.

Formální přijetí ceny lze provést zasláním odpovědi na e-mailovou adresu valtteriscreatorchallenge@acer.com. Pokud oznámení o výhře nelze doručit, potenciální vítěz ztratí všechna práva k ceně a bude vybrán jiný vítěz. Cena nebude udělena potenciálnímu výherci, pokud nepotvrdí její přijetí. Aby mohl vítěz cenu získat, zavazuje se předložit následující informace a dokumenty: jméno, adresu a datum narození výherce. Nárok na cenu zaniká také v případě, že vítěz nemůže cenu obdržet do jednoho měsíce od oznámení výherci, a to z důvodů, které jsou mimo kontrolu Sponzora.

Účastník přijímá tato Oficiální pravidla účasti nahráním uměleckých děl na Microsite platformu.

Výběr vítěze

Bude existovat mechanismus online hlasování, který určí 3 finalisty Soutěže. Online hlasování bude probíhat na této Microsite platformě a bude sledováno Sponzorem pro identifikaci nesrovnalostí. Sponzor si vyhrazuje právo aktivně zasahovat do online hlasování v případě nesrovnalostí včetně podezření z účasti robotů. Bude ze finalistů odbornou porotou definovanou a jmenovanou Sponzorem určen pouze jeden vítěz Soutěže.

Přihlášení Účastníka

Soutěžící se zaručuje, že Návrh nepředloží, pokud bude:

 • sexuálně explicitní nebo sugestivní; zbytečně násilný; hanlivý vůči jakémukoli etniku, rase, pohlaví, náboženství, sexuálním preferencím, postižení nebo věkové skupině; vulgární nebo pornografický;
 • obscénní, vulgární, urážlivý nebo bude podporovat jakoukoli formu nenávisti nebo nenávistné skupiny;
 • propagovat alkohol, nelegální drogy, tabák, střelné či jiné zbraně (nebo používání čehokoli z výše uvedeného) nebo propagovat nelegální aktivity či jakékoli činnosti, které se mohou zdát zdraví škodlivé nebo nebezpečné;
 • pomlouvat Sponzora, zkreslovat informace nebo obsahovat pohrdavé nebo urážlivé poznámky o Sponzorovi (nebo o jeho produktech či službách) či jiných lidech nebo společnostech;
 • obsahovat jakékoli ochranné známky, loga, orientační body, materiály chráněné autorskými právy ve vlastnictví jiných, nebo jinak porušovat či poškozovat práva třetích stran, jak je stanoveno Sponzorem, nebo obsahovat jakékoli osobní údaje o jakékoli osobě;
 • obsahovat jakékoli obrázky, hlasové záznamy, videozáznamy, rozpoznatelné rysy nebo jakékoli osobně identifikovatelné informace o jakékoli jiné osobě;

Návrh musí být:

 • zcela originální a vytvořen výhradně Účastníkem, který na něj má všechna potřebná práva;
 • dříve nepublikován, nepředložen ani jinak použit pro jiné komerční účely;
 • takový, aby neporušoval ani nepřiměřeně nezneužíval jakékoli duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby nebo subjektu, pokud jde o duplikaci, použití, zobrazení, představení nebo distribuci.

Jakékoli příspěvky obsahující některý z výše uvedených zakázaných prvků nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah, jak určí Sponzor dle svého výhradního a absolutního uvážení, budou považovány za nezpůsobilé a nebudou součástí Soutěže. Odesláním svého příspěvku každý Účastník souhlasí s tím, že jeho příspěvek je v souladu s těmito oficiálními pravidly. Každý Účastník také souhlasí s tím, že Sponzor může diskvalifikovat Účastníka ze Soutěže, pokud se na základě svého výhradního a absolutního uvážení domnívá, že příspěvek není v souladu s těmito oficiálními pravidly. Pokud Sponzor jakýkoli příspěvek odmítne, bude takový příspěvek diskvalifikován a nebude považován za platný. Za vložení příspěvku odpovídá výhradně Účastník. Přihlášky lze provádět pouze zde popsaným způsobem. Automatizované záznamy (včetně záznamů odeslaných pomocí jakéhokoli robota, skriptu, makra nebo jiných automatizovaných služeb) nejsou povoleny a budou diskvalifikovány. Používání automatizovaných mechanismů, schémat kupování hlasů a dalších metod vytváření podvodných hlasů je přísně zakázáno. Způsobilé budou pouze skutečně přijaté příspěvky Účastníky Soutěže. Nečitelné, nesrozumitelné, neúplné nebo zkomolené položky budou diskvalifikovány.

Sponzor nepřijímá a nebude brát v úvahu nevyžádaná podání nápadů, kreativních materiálů, procesů, komentářů, zpětné vazby nebo technologií (dále jen „Nevyžádané příspěvky“). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli Nevyžádané příspěvky zaslané Sponzorovi nebudou považovány za důvěrné. Zasláním jakýchkoli Nevyžádaných příspěvků uděluje Soutěžící Sponzorovi neomezené, neodvolatelné, trvalé, bezvýhradní, bezlicenční, plně zaplacené, plně sublicencovatelné, plně přenositelné, celosvětové právo k používání, reprodukci, zobrazování, provádění, upravování, přenášení a distribuování těchto Nevyžádaných příspěvků k jakémukoli účelu, a to včetně jakýchkoli nápadů, konceptů, know-how nebo technik, které v nich mohou být zahrnuty nebo zveřejněny. Účastníci tímto berou na vědomí, že udělují Sponzorovi tato práva s ohledem na právo na přístup a využívání této Microsite platformy a že sponzor není povinen dále Účastníka kompenzovat nebo potvrzovat přijetí jeho Příspěvku.

Sponzor nezveřejní jméno Účastníka ani nezveřejní skutečnost, že Účastník zadal Sponzorovi materiály nebo jiné informace, ledaže: (a) Sponzor získá souhlas Účastníka k použití jeho jména; nebo (b) Sponzor nejprve oznámí Účastníkovi, že materiály nebo jiné informace, které předloží na této Microsite platformě, budou zveřejněny nebo jinak použity se jménem Účastníka; nebo (c) je to od Sponzora vyžadováno zákonem.

Vlastnictví příspěvků

Odesláním Návrhu do Soutěže:

 • Účastník souhlasí a neodvolatelně převádí právo na neomezené používání, využívání a zveřejnění Návrhu vytvořeného Účastníkem na Sponzora, a to bez náhrady v rozsahu povoleném zákonem. Sponzor, jeho přidružené subjekty a zástupci mohou využívat Návrh i jakékoli jeho prvky bez omezení a pro reklamní účely, upravovat jej, publikovat jej, používat, přizpůsobovat, upravovat, kopírovat, šířit nebo s ním jakkoli jinak nakládat, a to online, v tisku, filmu, televizi nebo v jakémkoli jiném médiu.
 • Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Sponzor může v souvislosti s touto Soutěží či jinými propagačními aktivitami Sponzora získat mnoho Návrhů nebo produkovat materiály podobné tomuto Návrhu a že tento Návrh může být identický nebo podobný tématu, nápadu, formátu nebo v dalších ohledech jiným příspěvkům zaslaným v souvislosti s touto Soutěží. Účastník se vzdává veškerých nároků, které mohl mít, může mít nebo by mohl v budoucnu mít, že jakýkoli přijatý, zkontrolovaný nebo Sponzorem použitý Návrh může být podobný jeho Návrhu, stejně jako jakékoli kompenzace Účastníka v souvislosti s takovým Návrhem použitým Sponzorem.
 • Účastník potvrzuje, že má nárok na neomezený převod práv a zejména, že neexistují žádná další práva k Návrhu pro třetí osoby. Pokud třetí strany uplatní nároky vůči Sponzorovi, jeho přidruženým společnostem nebo zástupcům na základě jejich práv k Návrhu, Účastník je plně odškodní.

Různé podmínky

Všechny příspěvky a Návrhy se stávají majetkem Sponzora a nebudou vráceny. Je odpovědností Účastníka zajistit, aby splnil všechny podmínky obsažené v oficiálních pravidlech. Sponzor nenese odpovědnost za jakékoli ztracené, opožděné, nesprávně nasměrované, odcizené, nečitelné nebo neúplné příspěvky ani za jakékoli počítačové, online, telefonní nebo technické poruchy, které se mohou vyskytnout.

Pořadatelé Soutěže nenesou odpovědnost za žádné nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené uživateli webových stránek, jakýmkoli zařízením nebo spojené s programováním nebo využíváním v Soutěži, nebo jakoukoli technickou či lidskou chybou, která může nastat při zpracování příspěvků v Soutěži. Pořadatelé Soutěže nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup nebo změnu záznamů. Pořadatelé Soutěže nenesou odpovědnost za žádné problémy, poruchy nebo technické závady jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů, poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, e-mailů nebo prohlížečů z důvodu technických problémů nebo přetížení provozu na internetu, na jakékoli webové stránce nebo z důvodu jakékoli kombinace výše uvedeného. Účastníci Soutěže nenesou odpovědnost za žádná zranění nebo poškození Účastníků ani kteréhokoli počítače souvisejícího s účastí nebo stahováním materiálů v této Soutěži nebo v důsledku těchto účastí. Pokud nemůže z jakéhokoli důvodu Soutěž fungovat podle plánu, ať už například kvůli infekci počítačovým virem, chybám, nedovoleným manipulacím, neoprávněným zásahům, podvodům, technickým poruchám nebo jiným příčinám mimo kontrolu Účastníků Soutěže, které poškozují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, spravedlnost, integritu nebo řádné vedení této Soutěže, vyhrazuje si Sponzor právo dle vlastního uvážení Soutěž zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit a vybrat vítěze ze všech způsobilých příspěvků obdržených před zrušením Soutěže. Účastníci, u nichž bude zjištěno, že manipulují nebo zneužívají jakýkoli aspekt této Soutěže, nebo u nichž se sponzor domnívá, že způsobují nesprávnou funkci, chybu, narušení nebo poškození, budou diskvalifikováni.

VAROVÁNÍ: JAKÝKOLI POKUS ÚČASTNÍKA NEBO JINÉ FYZICKÉ OSOBY ÚMYSLNĚ POŠKODIT JAKOUKOLI WEBOVOU STRÁNKU NEBO NARUŠIT LEGITIMNÍ FUNGOVÁNÍ SOUTĚŽE MŮŽE BÝT PORUŠENÍM TRESTNÍCH A OBČANSKÝCH ZÁKONŮ. V PŘÍPADĚ TAKOVÉHO POKUSU SI SPONZOR VYHRAZUJE PRÁVO POŽADOVAT OD JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY NÁHRADU ŠKODY V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Sponzor si vyhrazuje právo opravit jakékoli typografické, tiskové, programováním způsobené chyby nebo chyby operátora.

Svou účastí v této Soutěži Účastníci souhlasí s tím, že zprošťují a budou chránit Pořadatele Soutěže a každou z jejich příslušných mateřských společností, přidružených společností, dceřiných společností, úředníků, ředitelů, zástupců, agentů a zaměstnanců před jakoukoli odpovědností za úrazy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající nebo přímo či nepřímo související s 1) udělováním, přijímáním, akceptováním, vlastnictvím, používáním nebo zneužíváním jakékoli udělené ceny uvedené v tomto dokumentu; nebo 2) účastí v Soutěži nebo na jakýchkoli činnostech souvisejících s cenami, a to včetně cestování spojeného s cenami.

Ochrana soukromí

Účastí v této Soutěži Účastníci souhlasí s tím, aby Sponzor využil jejich osobní údaje pro účely online i offline přímého marketingu. Zásady ochrany osobních údajů sponzora si můžete přečíst na adrese: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/privacy. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s ostatními Pořadateli Soutěže. Za použití těchto informací jsou zodpovědní výhradně jednotliví Pořadatelé Soutěže.

Rozhodné právo

S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, je podmínkou účasti v této soutěži to, že Účastník souhlasí s tím, že veškeré spory a příčiny jednání vyplývající z této Soutěže nebo související s touto Soutěží nebo jakoukoli udělenou cenou, budou řešeny výhradně podle švýcarských zákonů. Účastník se tímto zříká veškerých práv na náhradu škody, sankčních, náhodných nebo následných škod nebo jakýchkoli jiných škod, včetně poplatků za právní zastoupení, kromě skutečných hotových výdajů účastníka (tj. náklady spojených se vstupem do této Soutěže). Účastník se dále vzdává všech práv na násobení nebo zvyšování škod. Veškeré záležitosti a otázky týkající se konstrukce, platnosti, výkladu a vynutitelnosti těchto oficiálních pravidel nebo práv a povinností účastníků a Sponzora v souvislosti s touto Soutěží se budou řídit a budou vykládány v souladu se švýcarským právem.