Kdo jsme?

Jsme Acer Europe S. A. (dale uváděno jako „Acer“, „my“, „nás“, „naše“) se sídlem na adrese Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Švýcarsko, s níže uvedenými kontaktními údaji.

Telefonní číslor: +41-(0)91-261-0111

E-mailová adresa: privacy.officer@acer.com

Pro účely soutěže Valtteri’s Creator Challenge 2022 (dale uváděno jako „soutěž”) shromažďujeme, uchováváme, zveřejňujeme a / nebo jinak zpracováváme osobní údaje. V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a soukromí se kvalifikujeme na dohlížitele nad údaji, se kterými budeme pracovat a budeme k nim přistupovat s respektem. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na soutěž. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Acer ve vaší zemi, jak je uvedeno níže v 9. kapitole Kontakt. Přehled místních entit Acer je k dispozici zde: www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Čí osobní údaje shromažďujeme a jak?

V rámci soutěže budeme shromažďovat osobní údaje týkající se jejích účastníků, kteří se zaregistrují na webových stránkách soutěže valtteriscreatorchallenge.acer.com.

Osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás, když se zaregistrujete jako účastník soutěže a také případně tehdy, když poskytnete další osobní údaje za účelem doručení soutěžní ceny.

Jaké právní důvody používáme ke zpracování osobních údajů a pro jaké účely?

Toto jsou právní základy používané pro naše zpracovatelské činnosti:

 1. Zpracování je nezbytně nutné pro plnění smlouvy:
  • pro účastníky soutěže,
  • kvůli instruktáži a komunikaci s třetími stranami v souvislosti s doručováním soutěžních cen,
  • abychom vám poskytli pomoc a mohli s vámi komunikovat o účasti v soutěži.
 2. Zpracování je nezbytně nutné kvůli splnění zákonných povinností (včetně našich povinností vyplývajících z příslušných daňových zákonů, našich správních povinností a povinností spolupracovat s kontrolními úřady).
 3. Zpracování je nezbytně nutné kvůli zákonným (obchodním) zájmům, jako:
  • Vyřizování stížností, sporů a (správních) řízení s ohledem na soutěž a zajištění našeho právního postavení,
  • Abychom zabránili podvodu či zneužití, byli to schopni odhalit, a abychom chránili náš majetek, obchod a personál;

Pokud to příslušné zákony vyžadují, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud jste poskytli svůj souhlas, bereme na vědomí, že máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Můžete tak učinit kontaktováním společnosti Acer, jak je uvedeno níže.

Osobní údaje, které od vás požadujeme, jsou nezbytně nutné k uskutečnění vzájemné dohody. Pokud neposkytnete požadované údaje, nebudeme vám schopni poskytnout přístup, abyste se zúčastnili soutěže.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Za účelem zmíněným výše shromažďujeme tyto informace, které se vás týkají:

 • vaše kontaktní informace (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a země),
 • doručovací adresa a kontaktní podrobnosti,
 • osobní údaje, které poskytnete pro naši vzájemnou komunikaci,
 • IP adresa,
 • všechna ostatní osobní data, která jsou relevantní pro vyřízení případné stížnosti, sporu nebo soudního řízení.

S kým sdílíme osobní údaje?

V souvislosti s výše uvedenými účely můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, které používáme pro správu soutěže. To zahrnuje poskytovatele služeb IT, vývojáře IT, poskytovatele služeb, které angažujeme za účelem řízení soutěže a za účelem dodání cen soutěže.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje poskytnout našim odborným poradcům (daňovým a právním poradcům, právníkům, účetním a auditorům), bankám, partnerům, pojistitelům, přidruženým společnostem, právním nástupcům a marketingovým agenturám, poskytovatelům služeb IT a to v rozsahu nezbytně nutném, a pouze pokud to umožňují platné zákony.

V případě, že jsme povinni, budeme také sdílet vaše osobní údaje s příslušnými vládními orgány. Například se jedná o případ, kdy nás finanční úřady požádají o poskytnutí určitých dokumentů, které obsahují vaše osobní údaje.

Při sdělování vašich osobních údajů třetí straně se postaráme, aby tam, kde je to relevantní, byla zavedena smluvní opatření k jejich ochraně.

Vzhledem k tomu, že Acer je světová společnost, mohou být vaše osobní údaje přenášeny mimo zemi, ve které byly shromážděny, a mohou být sdíleny jak uvnitř skupiny Acer, tak s třetími stranami sídlícími v jiných jurisdikcích, včetně těch mimo území Evropského hospodářského prostoru.

V takovém případě přijmeme přiměřená ochranná opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních dat. Kdykoli můžete požádat o kopii záruk, které se vztahují na přenosy vašich osobních údajů, pomocí níže uvedených kontaktů.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné pro splnění všech účelů, pro které je zpracováváme (účely zpracování viz výše). Všechna data budou poté vymazána. Ponecháme je na delší dobu pouze v případech, kdy jsme ze zákona povinni (například z důvodu správního řízení - zadržení nebo daňové povinnosti) nebo pokud je to nezbytně nutné k ochraně našich zájmů v rámci soudního řízení (například v případě sporu).

Pokud potřebujete další informace o konkrétních dobách uchovávání vašich osobních údajů, využijte níže uvedené kontaktní údaje.

Jak chráníme osobní údaje?

Provedeme nezbytná administrativní, technická a organizační opatření k zajištění určitého stupně zabezpečení odpovídající konkrétním rizikům, která jsme identifikovali. Chráníme vaše osobní údaje před zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo před přístupem k přenosu, ukládání nebo jinému zpracování osobních dat.

Dále se snažíme zajistit, abychom udrželi vaše osobní údaje přesné a aktuální. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nás informovali o veškerých změnách ve vašich osobních údajích (jako by byla například změna kontaktu).

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Máte právo na:

 • (další) informace o vašich osobních údajích;
 • přístup k vašim osobním údajům;
 • úpravu vašich osobních údajů;
 • odvolání svého souhlasu a to kdykoli (je-li to relevantní);
 • vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů;
 • obdržení vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenesení vašich osobních údajů do jiné organizace.

Nakonec máte právo podat stížnost u kontrolního orgánu, konkrétně ve státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde mělo dojít porušení práv v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich webových stránek, kontaktujte nás na adrese: privacy.officer@acer.com. V případě konkrétních žádostí anebo dotazů týkajících se místního zpracování dat se obraťte na entitu Acer, které jste zadali své informace. Kontaktní adresy pro každou entitu Acer najdete na www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Abychom vám mohli poskytnout rychlejší služby, vyplňte prosím pokud možno dotazy v angličtině, informujte nás o zemi, ze které nám píšete a přidejte popis značky a modelu vašich produktů (pokud je to relevantní).